ที่แรกในโลก!

ที่ครู 2 คน ป้อนข้อมูลมหาศาล

ในเวลาอันรวดเร็ว